Super dækning - helt bogstaveligt

Du kan benytte dig af Work & Travel Insurance, så længe du ikke er fyldt 35 år på afrejsedagen. Forsikringen er et prisstærkt alternativ med fokus på de dækninger, du har brug for som ung rejsende.

Fuldt forsikret – Tilpasning efter dit behov
Hos Work & Travel Insurance har du som udgangspunkt en totalforsikring. Det betyder, at der f.eks. er en ulykkes-dækning og dækning for personlige ejendele med i produktet fra start. Men selvom vores rejseforsikringer er totalforsikringer, har vi stadig lavet dem fleksible, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed – alt efter dine behov.

Du kan fravælge: • Personlige ejendele
Du kan tilkøbe: • Udvidet ulykke

Super Dækning
Super er vores bedste og mest solgte forsikring. Beløbsgrænserne er generelt blandt de højeste på markedet. Priserne i vores pristabel er for superdækningen – så er du dækket bedst muligt, også hvis du kommer til skade på arbejde.

Obs: Har du en kronisk eller eksisterende lidelse?
Vær opmærksom på, at der gælder begrænsninger for kroniske lidelser og sygdomme, der er til stede ved afrejse. Vi anbefaler derfor, at du får en forhåndsgodkendelse, hvis du skal rejse oversøisk eller ønsker dækning for sygdom/hjemtransport inden for Europa.

Ønsker du en forhåndsgodkendelse, kan du kontakte ALOTT eller udfylde et tilbudsskema.


Dette er en kortfattet beskrivelse af forsikringsprodukterne. Det er altid de samlede betingelser nr. 820, som gælder i tilfælde af skade. Her følger en oversigt over Work & Travel Insurances superdækning.

Dækning SuperForsikringssum
A Sygdom
Lægebehandling / hospitalsindlæggelse
Ubegrænset
B HjemtransportUbegrænset
C Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt
Døgnåben lægevagt
Døgnet rundt
D Tandlægebehandling og fysioterapi m.m.
Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling

15.000
3.000
E Personlig sikkerhed
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig

Ubegrænset
50.000
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000
F Lægelig fejlbehandling 1.000.000
G Ulykke
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald

200.000
100.000
10.000
200.000
H Privatansvar
Personskade
Tingskade

10.000.000
5.000.000
I Retshjælp i udlandet 100.000
J Hjemkaldelse
Rejseudgifter

25.000
K Tilkaldelse og sygeledsagelse2 personer
L Forsinket fremmøde
Rejse- og opholdsudgifter

Ubegrænset hele rejsen
M Ferieboligsikring 20.000
N Selvrisiko ved leje af motorkøretøj10.000
O Rejsedokumenter
Genanskaffelse og transport

2.500
P Forsinket hjemrejse2.500 dog max 500/døgn
Q Personlige ejendele/bagage v. Super (Kan fravælges)
Tyveri m.m.
Dækning af selvrisiko på indboforsikring

10.000
3.000
R Bagageforsinkelse
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt

3.000 dog max
1.000/døgn
S Feriekompensation(kan tilkøbes)
Økonomisk erstatning

Ubegrænset
T Udvidet ulykke (Kan tilkøbes)
Ved mén
Ved død
Ved tandskade
Ved overflad

500.000
250.000
Ubegrænset
500.000

FORKLARING


A SYGDOM

Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Se også afsnittet “Ved rejser i Europa” . Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

B HJEMTRANSPORT
Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

C 24 TIMERS LÆGEVAGT
Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

D TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

E PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

F LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

G ULYKKE
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykke opstået som følge af skisport.

H PRIVATANSVAR
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

I RETSHJÆLP I UDLANDET
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

J HJEMKALDELSE
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

K TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

L FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel på din udrejse fra Danmark, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter. Superdækningen dækker forsinket fremmøde på hele rejsen.

M FERIEBOLIGSIKRING
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter.

N SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

O REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

P FORSINKET HJEMREJSE
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Q PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Gouda dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

R BAGAGEFORSINKELSE
Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

S FERIEKOMPENSATION (kan tilkøbes)
Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres.

Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales der alene kompensation til den skadelidte.

T UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Mod et tillæg kan ulykkesdækningen (pkt.G) forhøjes til de angivne summer i dækningsoversigten. Samtidig nedsættes grænsen for udbetaling af ménerstatning til minimum 5 % invaliditet. Der ydes ikke erstatning under pkt. H for ulykker opstået under nogen former for skiløb.

NB! FORSIKRINGSBETINGELSERNE LIGGER TIL GRUND
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade lægges forsikringsbetingelser nr. 820 til grund. Du finder et link til betingelserne på din police. Du har 14 dages fortrydelsesret efter du har modtaget forsikringspolicen. Du kan også downloade den komplette police her:

BETINGELSER NR. 820

Klik på linket og se de komplette betingelser for forsikringen.

Hent filen (575 Kb)